Intrastat

checkSpracujeme vám súhrnné prehľady pre Intrastat

checkTovar umiestnime do príslušných políčok, určíme ich množstvo, cenu a všetko urobíme za vás.

checkVyriešime všetku administratívu spojenú so správou štatistických údajov o dovoze a vývoze tovaru.

checkGarantujeme úplnú bezchybnosť všetkých výkazov.

checkNovým klientom ponúkame správu Intrastat ZADARMO po dobu 3 mesiacov.

checkS Intrastatom pomáhame nielen českým a slovenským firmám.

checkAle zvládame správu Intrastatu pre klientov z Poľska a Maďarska.

Chcem pomôcť so správou Intrastatu!

Intrastat je štatistický systém na monitorovanie pohybu tovaru medzi členskými štátmi Európskej únie pri obchodovaní v rámci EÚ. DCIpower s.r.o. zabezpečuje kompletné spracovanie a predkladanie vyhlásení Intrastat v elektronickej forme príslušnému colnému úradu, kontrolu hodnotových limitov tovaru, priebežné zaznamenávanie kvantitatívnych a hodnotových dobropisov a v prípade prekročenia stanovených limitov v sledovanom období predloženie vyhlásenia s označením opravy.
Povinnosť spracovávať a odosielať tieto dáta prostredníctvom Intrastat vzniká len osobám registrovaným v SR k DPH, ak prijali tovar z iného členského štátu alebo odoslali tovar do iného členského štátu v hodnote presahujúcej stanovený prah pre vykazovanie pre Intrastat. Táto hranica bola stanovená na 200 000 EUR zvlášť pre prijatý (dovezený) tovar a zvlášť 400 000 EUR pre odoslaný tovar za rok. Tzn. každá firma, ktorá má sídlo na území SR, je platcom DPH a prekročí v obchodných transakciách vyššie uvedené sumy, je povinná spracovávať výkazy pre Intrastat. Hlásenie sa vykonáva mesačne, najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Podanie je elektronickou formou. Táto povinnosť trvá do konca roka, kedy firma túto hranicu prekročila a celý rok nasledujúci bez ohľadu na súčet a výšku faktúr.

Ukážkový príklad:

Firma na vstupe v mesiaci máj zistila, že súčet všetkých faktúr za dovezený tovar bol v hodnote 330 000 EUR. Pretože prekročila stanovenú hranicu 200 000 EUR, je povinná od mája tohto roka povinná začať spracúvať hlásenia pre prijatie.

Keďže však neprekročila hranicu pre odoslaný tovar (400 000 EUR), podáva hlásenie len o prijatom. Je však stále povinná sledovať možné prekročenie hraničného limitu pre odosielaný tovar. Jednotlivé čiastky sa teda nesčítajú. Povinnosť vykazovať údaje pre Intrastat nastane, iba ak prekročíte hranicu pre dovoz alebo vývoz (alebo obe naraz).

Pokiaľ hodláte vyviezť tovar vo výške 300 000 EUR a doviezť do tuzemska tovar vo výške 100 000 EUR, táto povinnosť sa vás netýka. Môžete si oddýchnuť :-).

Zobraziť ukážkový príklad!

Dôvodov je viacero:

checkMôžete sa venovať iným, oveľa dôležitejším veciam

checkZbavíte se zodpovednosti za prípadné chyby

checkJe to jednoduchšie a rýchlejšie

checkIntrastat je veľmi zložitý

checkBudete potrebovať mesiace na to, aby ste pochopili všetko

Externé spoločnosti, ktoré sa špecializujú na výkazy Intrastatu, môžu spracovať program oveľa rýchlejšie ako vy. Ako je to možné? Verte, že títo odborníci sa už roky venujú Intrastatu, absolvovali desiatky tréningov a boli dobre vyškolení zo všetkých príslušných nariadení a noriem. Bezproblémovo zvládajú problematiku colných predpisov vrátane colného kódexu EÚ, colných sadzieb (zaradenie tovaru podľa sadzobníku EÚ-TARIC, vrátane všetkých zmien a priebežných aktualizácií) a mnoho ďalších vecí. V neposlednom rade špecializované firmy používajú vlastný na mieru navrhnutý softvér, ktorý im významne uľahčuje prácu. Aj z tohto dôvodu dokážu zabezpečiť nepretržité vykazovanie Intrastatu pre niekoľko desiatok alebo stoviek spoločností súčasne. Keď si spočítate, koľko času, peňazí a úsilia by vás stálo školenie vlastného tímu, prídete k tomuto záveru:

Mzdové náklady a náklady na získanie špecializovaného softvéru by niekoľkonásobne prevyšovali sumu, ktorú by externá firma požadovala za správu Intrastatu.

A koľko stojí správa Intrastatu po 3 mesiacoch zadarmo?

Cena za správu Intrastatu bude závisieť od počtu úloh, ktoré bude potrebné vykonať. Preto ju nemožno jednoznačne určiť bez bližších informácií zo strany klienta.
Tento ukážkový príklad vám dá aspoň rámcový prehľad o cenách za správu Intrastatu:

Do 50 faktúr sa cena pohybuje okolo €120 za mesiac. Pri objemu 100 a viac faktúr za mesiac vám bude účtovaná paušálna čiastka €250 za mesiac.

Čo všetko spadá do služby Intrastat?

  • Sledovanie vzniku alebo ukončenia ohlasovacích povinností pre Intrastat – limitov pre dodanie tovaru do štátov EU a pre nákup tovaru v štátoch EU
  • Registrácia klientov pre vykazovanie údajov Intrastatu príslušnému colnému úradu
  • Príprava a zhromažďovanie podkladov pre vykazovanie údajov systému Intrastat
  • Zaraďovanie tovaru do podpoložky colného sadzobníka EÚ na účely podávania výkazov pre Intrastat
 • Spracovávanie výkazov Intrastat:
  • riadnych
  • opravných
  • negatívnych hlásení
  • príležitostných hlásení
 • Predkladanie výkazov Intrastat príslušnému colnému úradu
 • Spracovávanie prehľadov prostredníctvom špeciálne navrhnutého softvéru, ktorý umožňuje import údajov z vnútrofiremných systémov na strane klienta (SAP apod.) a odovzdávanie správ Intrastat colnému úradu v elektronickej forme.
 • Komunikácia s colným úradom vo veciach údajov uvedených vo výkazoch Intrastatu, poskytnutie súčinnosti colným orgánom pri overovaní správnosti údajov uvedených vo výkazoch Intrastatu
 • Ďalšie úlohy podľa konkrétnych požiadaviek klienta

Je pre vás problematika Intrastatu príliš zložitá? Kontaktujte nás!

Kontaktné informácie

Kontakty do jednotlivých pobočiek nájdete v záložke Kontakty.

Kontakt telefoniczny: +420 321 713 322